Основні завдання та цілі

Комунальне некомерційне підприємство «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги

та медицини катастроф Вінницької обласної ради»»

 • забезпечення виконання завдань відповідно до Закону України про ЕМД від 05.07.2012року №5081-VI;
 • розробка планів заходів щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги;
 • організація діяльності єдиної оперативно – диспетчерської служби Центру з приймання викликів від населення щодо надання екстреної медичної допомоги;
 • організація та надання екстреної медичної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях та в особливий період;
 • здійснення господарської діяльності з медичної практики (ліцензія №197450 від 25.07.2013року);
 • організація медико - санітарного забезпечення масових заходів та заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;
 • здійснення придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів («Ліцензійний реєстр на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 17.03.2017р.) ;
 • надання екстреної медичної допомоги при невідкладних станах;
 • надання виїзної консультативної медичної допомоги з залученням спеціалістів - консультантів;
 • керівництво закладами (філіями) КНП ТМО «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» в межах компетенції;
 • прогнозування розвитку та оптимізації мережі екстреної медичної допомоги та надання пропозицій з даного питання галузевому управлінню (Департаменту);
 • забезпечення раціонального використання кадрових ресурсів закладів КНП  ТМО «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», підвищення їх кваліфікації, умов охорони праці і техніки безпеки, забезпечення дотримання державних пільг для працівників, що працюють в екстремальних умовах;
 • забезпечення моніторингу та ефективного використання матеріальних і фінансових ресурсів закладів КНП «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», в першу чергу лікарських засобів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів і медичного обладнання, необхідних для надання екстреної медичної допомоги;
 • здійснення моніторингових виїздів у заклади КНП «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» та заклади охорони здоров`я, які у своїй структурі мають відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, для надання практичної та організаційно-методичної допомоги в межах компетенції;
 • здійснення централізованого контролю в регіоні за наданням екстреної медичної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах надання медичної допомоги населенню області;
 • внесення на розгляд керівництва органів охорони здоров’я відповідних пропозицій з питань організації та вдосконалення рівня надання екстреної медичної допомоги;
 • надання екстреної медичної допомоги іноземцям, особам без громадянства, особам, які мають статус біженців в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством;
 • оптимізація управлінської, планово-фінансової та господарської діяльності;
 • аналіз і прогнозування показників надання екстреної медичної допомоги та визначення основних напрямів розвитку служби, направлених на своєчасне та якісне надання екстреної медичної допомоги населенню області при невідкладних станах, зниження інвалідності та смертності цієї категорії хворих, визначення проблемних питань служби екстреної медичної допомоги, розробка та реалізація заходів по їх вирішенню;
 • забезпечення виконання медичними працівниками закладів КНП «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» протоколів за спеціальністю «Медицина невідкладних станів»;
 • розробка, організація та інформаційне забезпечення виконання регіональних програм в межах компетенції КНП «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», участь у розробці і виконанні державних програм і заходів, що передбачають надання екстреної медичної допомоги;
 • здійснення розширеного інформаційно-аналітичного забезпечення закладів охорони здоров’я області та органів управління регіону з питань надання екстреної медичної допомоги;
 • координація навчальної роботи з питань надання екстреної медичної допомоги населенню, організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів та інших форм навчання для медичних працівників;
 • впровадження прогресивних новітніх високотехнологічних та високоспеціалізованих методів для покращення процесу надання якісної медичної допомоги згідно законодавчих та нормативно-правових актів України;
 • здійснення співпраці з організаціями різних форм власності і підпорядкування, як вітчизняними так і зарубіжними, з метою удосконалення надання екстреної медичної допомоги;
 • проведення та координація санітарно-просвітницької роботи;
 • забезпечення дотримання норм етики та деонтології медичними працівниками;
 • представництво інтересів КНП «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» у державних та інших, в т.ч. міжнародних органах та організаціях;
 • затвердження кошторисів та  штатних розписів філій КУ «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»»;
 • складання зведеного кошторису КНП «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної  медичної допомоги та медицини катастроф»»;
 • вивчення потреби в коштах на здійснення капітального будівництва, ремонтів та реконструкції філій КНП «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», покращення їх матеріально-технічної бази та лікувально-діагностичного потенціалу та надання пропозицій галузевому управлінню;
 • аналіз ефективності діяльності КНП «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»» як цілісної спеціалізованої структури;
 • здійснення обробки персональних даних громадян, що звертаються за допомогою;
 • здійснення транспортування хворих, які потребують консультативної допомоги або хірургічного втручання спеціалістів інших медичних установ, спеціалізованих лікарень та науково - практичних центрів по Вінницькій області та за її межі;
 • координація роботи, спрямованої на забезпечення готовності органів охорони здоров'я, медичних закладів, системи зв'язку та оповіщення, медичних спеціалізованих формувань і закладів служби медицини катастроф області до дій в умовах надзвичайних ситуацій та на особливий період;
 • контроль та координація роботи з питань цивільного захисту працівників і хворих у лікувально-профілактичних закладах області на випадок загрози або виникнення надзвичайних ситуацій та на особливий період;
 • здійснення інших видів діяльності в установленому законом порядку, які відповідають меті його створення і не суперечать чинному законодавству.